Warunki dostawy

English Version

Postanowienia ogólne

Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży produktów i usług firmy Internsikring AS. Warunki dostawy dotyczą zamówień składanych za pośrednictwem SMS, e-mailem, telefonicznie lub faksem, potwierdzonych poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia, co stanowi podstawę do zawarcia umowy zakupu.

1. Strony

Sprzedawca: firma Internsikring AS, siedziba i adres pocztowy: Sandviksbodene 66, 5035 Bergen, zarejestrowana w Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) nr. org. 999 285 937, telefon: 55 94 76 00, faks: 55 94 76 01, e-mail: post@internsikring.no, dalej określana jako "my", "nas" lub “sprzedawca”. Kupujący: firma, która jest określona jako kupujący w zamówieniu i jest dalej określana jako "Ty", "Twój" lub “kupujący”.

2. Proces zamówienia i zawarcia umowy

Twoje zamówienie jest wiążące, gdy zamówienie zostanie zarejestrowane u nas. Jesteśmy jednocześnie związani Twoim zamówieniem, jeśli nie odbiega od naszej aktualnej oferty. Po otrzymaniu zamówienia zostanie ono automatycznie potwierdzone. Informacje o produkcie zostaną dostarczone w ciągu 15 dni po otrzymaniu zamówienia. Przeczytaj uważnie potwierdzenie zamówienia po otrzymaniu i sprawdź, czy zawarte w nim informacje są zgodne z Twoim zamówieniem. Jeśli potwierdzenie zamówienia różni się od zamówienia (tekst, wiadomość e-mail, wiadomość głosowa lub faks), uwagi należy zgłosić pisemnie najszybciej jak to możliwe. Odnosimy się do obowiązujących przepisów i regulacji po zawarciu umowy. W przypadku zmian wprowadzonych przez strony trzecie, takie jak DiBK, Oberthur Technologies i Dyrekcja ds. Edukacji, kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie nowych obowiązujących przepisów i regulacji.

3. Informacje podawane na naszych stronach internetowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom prawidłowe informacje o naszych produktach, jak to możliwe. Zastrzegamy, że mogą wystąpić błędy w pisaniu / druku, co może oznaczać, że nie będziemy w stanie zrealizować dostawy zgodnie z informacjami podanymi na naszych stronach internetowych, w materiałach marketingowych lub w jakikolwiek inny sposób.

4. Treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne przesłane do systemu zarządzania przez kupującego lub za informacje utracone w nieprzewidzianych wydarzeniach, takich jak: awaria zasilania, uderzenie pioruna, awarie systemu i podobne. Informacje lub dokumenty, które zostały zmienione / dodane, muszą mieć kopię zapasową.

5. Ceny

Wszystkie ceny podane są w kwotach netto w koronach norweskich bez podatku VAT. Opłata administracyjna za fakturę wynosi obecnie 50 NOK. Łączne koszty zamówienia z podatkiem VAT zostaną podane na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny z powodu zmian na rynku, przepisów prawnych i tym podobnych, bez uprzedzenia. Niektóre produkty wiążą się z dodatkowymi kosztami, patrz: inne warunki.

6. Informacje o firmie

Przetwarzamy wyłącznie dostarczone nam informacje o firmie, konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Twojej firmy. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych i firmowych innym stronom i podmiotom, niż wymagane do realizacji zamówienia. Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie nam aktualnych informacji o firmie, takich jak adres, adres e-mail, telefon i inne oraz za ich aktualizację. Wszystkie informacje są traktowane jako poufne.

7. Spory

Strony będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów na drodze ugody. Jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów zostaje ustalony Sąd Rejonowy w Bergen. Niniejsze zasady i warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem norweskim.

8. Informacje dotyczące logowania

Nazwa użytkownika i hasło do naszej witryny są osobiste i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Nadużycie może prowadzić do wykluczenia i rozważenia podjęcia działań prawnych. Niedozwolone jest kopiowanie lub używanie szablonów lub innej zawartości przygotowanej przez Internsikring AS w innych narzędziach online i oprogramowaniu bez zezwolenia.

9. Płatność

Płatność jest rozliczana na podstawie faktury, która jest wystawiana po dostarczeniu informacji o produkcie. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie zostanie opłacana w terminie, naliczane są odsetki zgodnie z Ustawą o odsetkach za opóźnione płatności z 1976-12-17. Jeśli został wystawiony monit zostanie naliczona za niego dodatkowa opłata. W przypadku braku płatności wierzytelność po uprzednim zawiadomieniu zostanie przekazana do windykacji.INNE WARUNKI

10. System zarządzania / system BHP

Umowa dotycząca systemu zarządzania / systemu BHP jest automatycznie odnawiana 12 miesięcy po jej zawarciu. Faktura za kolejne 12 miesięcy na aktualną wartość kr. 5512,- plus podatek VAT zostaje wysłana do kupującego. Kwota faktury obejmuje odnowienie do 10 kart BHP rocznie. Umowa w zakresie zgłoszeń BHP jest odnawiana automatycznie 12 miesięcy po jej zawarciu. Zobacz warunki wsparcia przy składaniu wniosków o karty BHP. Jeżeli kupujący chce wypowiedzieć umowę o automatyczne odnowienie rocznej obsługi na kolejny rok, rezygnacja musi zostać przesłana do nas w formie pisemnej nie później niż na 3 miesiące przed terminem odnowienia umowy. System zarządzania / system BHP musi być skonfigurowany i wdrożony tak, aby był dopasowany do specyfiki działalności firmy. Klient jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasz system jest jedynie pomocą w przestrzeganiu obowiązujących przepisów i regulacji, a nie standardem. W przypadku nieuiszczenia opłat licencyjnych dostęp do systemu zarządzania / systemu BHP zostanie zablokowany bez powiadomienia po upływie okresu licencji. Zaległa płatność pozostaje podtrzymana.

11. Konfiguracja systemu BHP / rewizja systemu BHP / konfiguracja systemu jakości / rewizja systemu jakości

Usługa zakłada, że kupujący przekazuje nam niezbędne informacje do realizacji usługi. Usługa prowadzona jest w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania w siedzibie naszej firmy. Jeśli kupujący nie pojawi się na spotkaniu w uzgodnionym terminie i godzinie lub nie anuluje zleconej usługi w ciągu 24 godzin przed uzgodnionym terminem, kupujący zostanie obciążony opłatą za konsultacje, obecnie kr. 1 000, - plus podatek VAT. Jeśli kupujący anuluje termin 24 godziny przed pierwszą umówioną godziną, nowe spotkanie zostanie przeprowadzone bezpłatnie, a jeśli zostanie anulowane ponownie, kupujący zostanie obciążony opłatą za konsultacje, obecnie kr. 1 000, - plus podatek VAT. Twoja firma jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby system zarządzania był zgodny z prowadzoną działalnością i praktykami firmy. Usługa jest realizowana w oparciu o nasz system zarządzania. Twoje prawo do korzystania z usługi lub otrzymania jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów jest wygasa, jeśli umowa nie zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy.

12. Usługi doradcze

Rozliczane za pół godziny. Obecnie kr. 1000, - plus podatek VAT za godzinę.

13. Wsparcie w zakresie składania wniosków o centralne zatwierdzenie

Czas dostawy usługi wsparcia przy składaniu wniosku o centralne zatwierdzenie wynosi od 4 do 8 tygodni od dostarczenia nam wymaganej dokumentacji. Wymagana dokumentacja to: informacje o firmie, kopie dokumentów potwierdzających odpowiednie kompetencje, projekty referencyjne i umowa o pracę. Jeśli kupujący nie dostarczy nam wymaganej dokumentacji w ciągu 12 miesięcy, wygasa prawo do obsługi w zakresie usługi wsparcia lub zwrotu kosztów. Roczna opłata ustalona przez DiBK za posiadanie centralnego zatwierdzenia wynosi obecnie kr. 3 100. Po otrzymaniu przez kupującego wstępnej odpowiedzi na wniosek, musi ona zostać nam przekazana w terminach ustalonych przez DiBK. W przypadku odrzucenia wniosku o centralne zatwierdzenie, należy nam to zgłosić w ciągu jednego miesiąca. W przypadku przekroczenia powyższych terminów, musisz zamówić usługę wsparcia ponownie.

14. Pomoc w zakresie składania wniosków o karty BHP

Czas dostawy usługi wsparcia w składaniu wniosku o karty BHP wynosi od 4 do 8 tygodni od dostarczenia nam wymaganej dokumentacji. Wymagana dokumentacja to: kopia ważnego dokumentu tożsamości, zdjęcia według wymaganego standardu i udzielenie dostępu na stronie hmskort.no. Kupujący musi upewnić się, że wszystkie informacje podane na załączonej liście kontrolnej dla kart BHP są prawidłowo wypełnione i że wszyscy są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach. Jeśli kupujący nie dostarczy wymaganej dokumentacji w ciągu 12 miesięcy, jego prawo do otrzymania usługi lub zwrotu kosztów wygasa.

15. Przeniesienie produktów / zmiana informacji o klientach

W przypadku zmiany informacji o klientach i / lub przeniesienia produktów należy dokonać u nas zmiany w ciągu 3 tygodni od otrzymania takiej informacji.

16. BHP - kurs dla użytkowników systemu

Informacja o kursie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zamówienia. Materiały szkoleniowe są rozdawane w dniu kursu. Rejestracja na nasz kurs jest wiążąca i nie można jej anulować. Jeśli kupujący chce zmienić termin kursu, należy to zgłosić pisemnie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem kursu. W przypadku nie zgłoszonych zmian lub nieobecności kupującego na kursie faktura zostanie wystawiona. W przypadku choroby kupującego, zaświadczenie lekarskie musi zostać złożone nie później niż 3 dni po dacie kursu, w celu przeniesienia zamówienia na kolejny dostępny kursu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania kursów w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. W przypadku anulowania kursu wszystkie zarejestrowane osoby zostaną powiadomione tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 5 dni przed datą kursu. W przypadku anulowania, zarejestrowane osoby otrzymają propozycję nowej daty kursu. Jeśli udział w nowym kursie nie będzie możliwy, faktura zostanie skorygowana, a wpłacona kwota zostanie zwrócona. Po ukończeniu kursu do uczestnika wysyłany jest dyplom ukończenia kursu BHP dla pracodawcy zgodnie z rozdziałem 3-5 ustawy o środowisku pracy (arbeidsmiljøloven). Przy zakupie systemu zarządzania w połączeniu z kursem BHP / kursem użytkowników systemu, termin kursu jest jednocześnie terminem rocznej licencji.Leveringsbetingelser

Versjon: 21.1

Revidert: 01.07.2021

Utarbeidet av: Internsikring AS